Followers

Tuesday, March 6, 2012

BAB 2: PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

PENGENALAN
 • guru memaikan peranan sebagai pembimbing, penyelaras atau fasilitator.
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF
 • Ialah tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran
persekitaran fizikal
 • susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah
 • sumber bahan pembelajaran
 • ruang/sudut pembelajaran
 • ruang pada dinding
 • pencahayaan, pengudaraan dan perabot
 • kebersihan
persekitaran psikososial
 • susana selsa dan mesra
 • bebas daripada ancaman bahaya fizikal
 • perasaan diterima
 • sensitif dan peka kepada perbezaan individu
 • suasana yang meransang pembelajaran
 • mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakkan perkongsian idea
 • menggalakkan pembelajaran koperatif
 • peluang yang sama untuk semua murid
peraturan dan rutin bilik darjah
(ialah kenyataan yang memaklumkan tingkah laku yang boleh diterima di dalm bilik darjah)
 • ayat peraturan mesti ringkas dan jelas
 • peraturan yang dibentuk seeloknya bermakna dan dipersetujui oleh murid di dalam bilik darjah dan akan lebih berkesan jika guru membentuk peraturan bersama murid
 • hadkan bilangan peraturan
 • peraturan adil dan bertujuan membantu proses pembelajaran
 • selaras dengan peraturan sekolah dan tidak bercanggah dengannya
PENGURUSAN PENTAKSIRAN DI DALAM BILIK DARJAH
 • DUA PROSES
  • PENGUKURAN - penggunaan alat untuk mengumpulkan nilai kuantitatif atau maklumat pencapaian pembelajaran individu.
  • PENILAIAN - proses membuat keputusan berdasarkan hasil daripada pengukuran.
 •  pentaksiran yang berkesan ada dua ciri:-
  • kesahan - sejauh mana alat yang digunakan untuk mengukur menepati tujuannya atau mengukur perkara yang sepatutnya diukur
  • kebolehpercayaan - merujuk kepada ketekalan ujian atau sejauh mana ujian yang sama dapat memberikan keputusan yang sama jika ditadbir beberapa kali dalam masa yang berbeza.
 • dua bentuk pentaksiran
  • formatif - sebelum dan semasa pengajaran. bertujuan mengesan kemajuan murid dan sejauh mana objektif pengajaran tercapai
  • sumatif - dilaksanakan hujung semester atau penggal untuk memperoleh pencapaian murid dan bertujuan untuk pemberian gred dan sijil
 •  pentaksiran yang efisien dapat meningkatkan motivasi serta pembelajaran murid. murid terdorong untuk mmberikan perhatian dan berusaha lebih jika mereka tahu akan dinilai.
 • pentaksiran yang tidak efisien boleh melemahkan semangat murid untuk belajar, menimbulkan rasa tidak puas hati, kurang bermotivasi dan mungkin masalah tingkah laku.
proses penyediaan ujian dan peperiksaan
 • kekerapan ujian dalam satu penggal atau semester
 • tarikh ujian dan peperiksaan
 • menggubal soalan ujian
 • tempoh masa setiap ujian
 • ujian atau peperiksaan mesti adil dan seharusnya dibentuk berdasarkan pengetahuan atau kemahiran yang telah diajar
 • soalan-soalan ujian harus merangkumi tahap pemikiran selain daripada peringkat pengetahuan
 • bincang dengan guru mata pelajaran lain
 • murid dimaklumkan tentang ujian (membuat persediaan awal)
 • biasakan murid dengan format ujian atau peperiksaan
pentadbiran ujian atau peperiksaan (langkah-langkah)
 1. sediakan persekitaran selesa
 2. benarkan murid masuk awal ke kelas dan mengambil tempat duduk masing-masing
 3. murid seharusnya sudah bersedia 10 minit lebih awal. masa 10 minit digunakan untuk memberikan arahan atau peraturan
 4. mencatat kehadiran murid semasa ujian/peperiksaan
 5. pen tadbiran ujian dan peperiksaan mempunyai kesan ke atas sikap murid
pengurusan sumber maklumat murid
 • ibu bapa perlu menisi BORNAG MAKLUMAT MURID ia bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalm pengurusan berkaitan hal ehwal murid.
  • maklumat ibu bapa/penjaga
  • tanggungan ibu bapa/penjaga
  • maklumat murid
  • maklumat bantuan yang diterima murid
penyimpanan data peribadi murid
 • kad rekod persekolahan murid sekolah rendah 001R
  • buku rekod guru kelas
  • buku laporan
  • buku kedatangan murid
sumber: pengurusan bilik darjah dan tingkah laku oleh Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel)

p/s: ini ringkasan sahaja.. saya buat ini untuk mengulangkaji pelajaran dan sebgai rujukan

BAB 4: PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH

PENGENALAN
 • pengetahuan tentang model-model pengurusan disiplin dan cara-cara pelaksanaannya mungkin dapat dijadikan panduan oleh guru-guru dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan
KONSEP DISIPLIN BILIK DARJAH
 • disiplin merupakan satu set peraturan yang dikenakan kepada murid-murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkahlaku yang diingini
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
 1. MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU oleh B.F.SKINNER
 2. MODEL DISIPLIN ASERTIF oleh LEE CANTER
 3. MODEL AKIBAT LOGIKAL oleh RUDOLF DREIKURS
 4. MODEL PENGURUSAN KELOMPOK oleh JACOB S. KOUNIN
 5. MODEL TERAPI REALITI oleh WILLIAM GLASSER
model modifikasi tingkah laku B.F.Skinner
 • menggunakan prinsip peneguhan yang menggunakan elemen-elemen luaran untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini
 • terdapat dua jenis peneguhan
  • peneguhan positi-hadiah, pujian, markah merit dsbg (meningkatkan tingkah laku murid yang diingini)
  • peneguhan negatif-majalah, komik dikeluarkan supaya murid-murid kembali menunjukkan tingkah laku yang diingini.
 • peneguhan berbeza dengan dendaan
 • peneguhan berkala
kebaikan dan kelemahan model ini
 • hasil pantas tetapi tidak kekal lama
 • lebih memenuhi keperluan motivasi esentrik iaitu bergantung kepada elemen ganjaran
 • untuk jangka masa panjang ini boleh mengakibatkan motif murid bertukar
 • murid lebih teruja mendapat ganjaran daripa ilmu

model disiplin asertif Canter
 • berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan
 • Canter menekankan tentang hak guru dan murid dalam pengurusan bilik darjah. hak murid untuk belajar dalam persekitaran bilik darjah yang kondusif dan hak guru untuk mengajar tanpa gangguan. oleh itu penguatkuasaan peraturan perlu untuk memastikan aktiviti bilik darjah berjalan lancar
 • pengurusan bilik darjah perlu dilakukan secara asertif (berkeyakinan dan tegas). beri peneguhan yang sesuai untuk tingkah laku yang diingini.
 terdapat tiga jenis guru
 • guru yang agresif: lebih bersifat autokratik, menunjukkan kuasa dan tidak bertolak ansur
 • guru tidak asertif: menggunakan pendekatan pasif, todak konsisten dan mengelirukan.
 • guru asertif: jelas dengan matlamat pengurusan, yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan. pada masa yang sama, guru asertif mengambil berat dan berlaku adil kepada semua murid
 langkah-langkah penerangan pelan pengurusan bilik darjah
 1. penerangan peraturan
 2. cara pelaksanaan peraturan
 3. semak kefahaman murid
 4. maklumkan tentang ganjaran
 5. penerangan tentang tindakan pembetulan
 6. cara tindakan pembetulan dikenakan
 7. semak kefahaman murid
cara mengenakan tindakan pembetulan kepada murid
 • bertindak dengan tenang
 • konsisten
 • berikan peneguhan untuk tingkah laku yang diingini
 • beri peluang kepada murid meluahkan perasaan
 • teguran secara langsung untuk murid peringkat rendah
 • tegur secara individu untuk murid yang lebih dewasa
murid bermasalah
 • perlu ditangani dengan berhemah
 • paling sukar ditangani tetapi perlukan paling banyak perhatian
 • guru perlu dapatkan kepercayaan murid, beri perhatian dan berusaha untuk berinteraksi dengan murid

model akibat logikal Dreikurs

 • menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersama-sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah.
 • guru perlu mengenalpasti punca salah laku. murid perlu dibimbing untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah
 • murid perlu dilatih untuk mendapatkan kawalan kendiri terhadap pengurusan disiplin bilik darjah.
 • murid dan guru bersama-sama memikul tanggungjawab dalam pengurusan disiplin bilik darjah agar amalan demokrasi perlu diaplikasikan
 tingkah laku bermasalah berpunca daripada motif-motif berikut:
 • mendapatkan perhatian
 • mencabar kuasa
 • membalas dendam
 • mempamerkan kekurangan
cara komunikasi guru yang berkesan untuk menangani salah laku
 • berkomunikasi perkara yang positif
 • galak peningkatan murid
 • kenal pasti kelemahan murid
 • belajar daripada kesilapan
 • percaya kebolehan murid
 • bekerjasama
 • rasa bangga pencapaian murid
 • optimis
 • beri galakan dan motivasi
model pengurusan kelompok Kounin
 • menekankan kepada pengawasan dan penyeliaan yang teliti guru dalam pengurusan bilik darjah
 • guru perlu mempunyai withitness iaitu berupaya mengawal dan menyelia lebih daripada satu aktiviti bilik darjah dalam satu masa. kebolehan guru melakuakan dua tindakan pada satu masa digelar pertindanan
 • kesan gelombang (ripple effect) kesan daripada teguran atau tidakan guru terhadap seseorang murid yang melakukan salah laku. kesan gelombang akan lebih efektif sekiranya guru membuat tindakan dengan jelas, tegas dan serius
 • guru perlu mengawasi persekitaran bilik darjah pada setiap masa
 • kelancaran dan pelaksanaan aktiviti perlu untuk pengurusan bilik darjah yang baik. guru harus elakkan penerangan yang meleret, iaitu mengulang perkara-perkara yang tidak perlu dan melakukan fragmentasi
 • fragmentasi berlaku apabila guru memecahkan unit-unit kecil sedangkan pelajaran itu dapat dijalankan secara menyeluruh
 • momentum pengajaran yang baik akan membantu murid untuk bersedia melibatkan diri dalam aktiviti p&p
 • momentum merujuk kepada keadaan di mana guru memulakan pengajaran dengan lancar, melakukan peralihan antara aktiviti p&p dengan cekap dan membuat penutup dengan menyimpulkan pengajaran pada hari itu dengan berkesan
model terapi realiti oleh William Glasser
 • asas utama kepada model ini ialah setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu berasaskan pilihan yang dibuat
 • pilihan yang dibuat oleh individu berdasarkan keperluan-keperluan asas mereka
 • menurut Glasser, masalah tingkah laku di dalam bilik darjah berlaku akibat daripada murid-murid bosan atau tidak puas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah, keadan persekitaran yang menyebabkan murid gagal memenuhi keperluan asas mereka di sekolah.
 • keperluan-keperluan asas
  1. kasih sayang
  2. mempunyai kuasa dan kawalan
  3. kebebasan
  4. keseronokan
 • model terapi realiti yang merupakan satu teknik kausenling untuk membantu individu meneroka kemahuan diri, membuat refleksi tentang apa yang sedang dilakukan dan membuat perancangan tent;ang kehendak sebenar mereka pada masa akan datang
 • melalui terapi realiti, guru dapat:
  • membantu murid kenal pasti akibat tingkah laku yang ditunjukkan
  • pastikan akibat realiti atau dipilih oleh murid
  • kemukakan pelan perancangan untuk membantu murid mengurus tingkah laku
  • bertindak sebagai pembimbing murid
 • terapi realiti membantu murid mengenal realiti kehidupan dalam memenuhi keperluan mereke mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
kurikulum yang berkualiti
 • akan meningkatkan mutu pendidikan
 • kurikulum ini bermula dengan perancangan yang berkesan, permulaan pengajaran yang memotivasikan murid, perbincangan yang berpusatkan murid dan beri peluang kepada murid untuk memahami dan meneroka yang diajar
kualiti pengajaran
 1. persekitaran bilikdarjah yang tenang dan kondusif
 2. guru perlu lebih sifat sebagai pembimbing bukan pengarah
 3. tugasan-tugasan p&p perlu yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid
 4. berikan galakan kepada murid untuk memberikan yang terbaik
 5. beri peluang kepada murid untuk menilai kerja masing-masing dan memperbaikinya
guru yang membimbing akan:
 1. memahami murid 
 2. menyediakan aktiviti p&p yang menyeronokkan
 3. berbincang dengan murid
 4. menggalakkan murid meneroka p&p
 5. menyediakan bahan bantu belajar yang berkesan
 6. menunjukkan kaedah yang terbaik untuk mendapat hasil pembelajaran
membina bilik darjah yang berkualiti
 1. tabiat - elakkan mengamal tabiat buruk ganti dengan tabiat yang boleh kekalkan hubungan baik
 2. mesej- sampaikan mesej kepada murid tentang hasrat dan pendirian 
 3. bina hubungan dengan guru murid
 4. peraturan kelas
 5. elakkan daripada menggunakan kawalan luaran seperti mendenda, mengarah atau mengancam murid apabila timbul masalah
 6. pengetahuan
 7. kompentensi
 8. kualiti
 9. penilaian
 10. kefahaman dan penggunaan
sumber: pengurusan bilik darjah dan tingkah laku oleh Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel)

p/s: ini ringkasan sahaja.. saya buat ini untuk mengulangkaji pelajaran dan sebagai rujukan